پوسیدگی دندان

علت درد دندان و راه های درمان دندان درد چیست ؟

درد دندان دندان یک نسج زنده بدن انسان است. یعنی برغم تصور کلی که آن را یک بافت سخت و بی جان تصور می کنند دندان مانند سایر اعضای بدن زنده و دارای خون رسانی و حس می باشد. و ممکن است که درد دندان به سراغ شما بیاید. به