دندانپزشکی تحت بیهوشی

دندانپزشکی تحت بیهوشی در بوشهر

دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی در بوشهر استفاده از بیهوشی در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی روشی برای تسکین اضطراب بیمار می باشد که در بزر گسالان انجام می شود، این روش برای والدینی که ترس از دندانپزشکی برای فرزندان خود دارند نیز مناسب می باشد اما باید نزد دندانپزشکی با